Logo

Operační program Zaměstnanost

19.04.2017

Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti HOP PRODUCTS s.r.o. & jeho partnerů, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005554, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Příjemce dotace:

HOP PRODUCTS s.r.o.

Josefa Ressla 1469/2, 434 01 Most

Statutární orgán: Petr Krosnař

IČ: 01728733

Kontaktní osoba: Petr Krosnař, krosnar@titangs.cz, tel: 604 194 116

 

Celkové způsobilé náklady projektu:        537 151,00 Kč

Celková výše dotace z ESF:                       456 578,34 Kč

Doba realizace projektu:                             1.1.2017 – 31.12.2018

Popis projektu

Obsahem projektu je proškolení zaměstnanců partnerských podniků HOP PRODUCTS s.r.o., FINPOR GS s.r.o. a TITAN GS s.r.o. Cílem je zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a přispět tak ke zvýšení konkurenceschopnosti společností. Zaměstnanci se budou účastnit kurzů v rámci téměř všech vzdělávacích aktivit. Hrozbu vidíme v nenaplnění monitorovacích indikátorů, ale díky kvalitnímu realizačnímu týmu předpokládáme, že tato hrozba nebude aktuální.

Zaměstnanci společnosti se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách:

  • Obecné IT
  • Specializované IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Interní lektor

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společností HOP PRODUCTS s.r.o., FINPOR GS s.r.o. a TITAN GS s.r.o.

Výsledky projektu

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společností.
  • Upevnit svoji pozici na českém trhu.